Viktig information från Värmdö kommun

Inför att det pågående arbetet som Frentab utför i området blir klart, har Värmdö kommun tillställt samfälligheten följande punkter att tänka på.

 1. Spillvatten.
  1. Vid självfallsanslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en spolbrunn och anslutning till diam 110mm. Fastighetsägaren ombesörjer att spillvattnet leds ner och rinner iväg i systemet. Om det ej går att få självfall på den egna fastigheten till förbindelsepunkt så måste fastighetsägaren själv ombesörja så att det rinner ner, ex med en egen pump. Storlek, placering mm bestäms av fastighetsägaren.
  2. Vid LTA-anslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en ventil och anslutning till diam 40mm. Fastighetsägaren får av kommunen en LTA-pump levererad till sin fastighet och ombesörjer själv schakt samt montage/inkoppling. Drift av densamma bekostas av fastighetsägaren, dvs den behöver strömförsörjning. Placering mm bestäms av fastighetsägaren.
 2. Färskvatten. Servisledning har diam 32mm. Ventil placeras 0,5 m utanför fastighetsgräns. Fastighetsägaren ombesörjer själv sina arbeten på den egna tomten. Ledningen från förbindelsepunkt till vattenmätare ska vara obruten, dvs inga sidokopplingar får förekomma innan vattenmätare. Vattenmätare levereras av kommunen efter att fastighetsägaren anmält att arbeten på egna tomten är klar.
 3. Vattenmätare och i de fall man ska få en LTA-pump beställs av kommunen, Serviceenheten, efter att faktura för VA-taxa skickats ut. Anmälan om inkoppling görs till kommunen när den egna installationen är klar.
 4. Vattenmätaren är kommunens egendom och ansvar.
 5. Placering av vattenmätare, hur att utföra arbeten på den egna fastigheten mm framgår av bifogad broschyr.
 6. Ventil för färskvatten får INTE öppnas av fastighetsägaren förrän hela entreprenaden har en godkänd slutbesiktning. Detta pga av att det då kan komma in bakterier i systemet som påverkar vattenkvalitén och därmed tiden för en godkänd slutbesiktning.
 7. Avstängning av färskvatten inför längre uppehåll, ex inför vintern. Vill man få vattnet avstängt och sen påsatt ute i gatan så tillkommer kostnad enligt taxa, se vidare på Värmdö Kommuns hemsida för gällande taxa.
 8. Om man vill ha hjälp med lån för att betala anläggningsavgiften finns möjlighet via kommunen, se hemsida under ”Avgifter kommunalt VA”.
 9. VA-taxan ändras för varje år, och det baseras på det år entreprenaden får en godkänd slutbesiktning.
 10. Arbeten på den egna tomten kan utföras när som, men kommunen ser gärna att man avvaktar till entreprenören är klara med sina arbeten, både med tanke på logistik i området samt ansvar för vägar mm.
 11. Alla gator i området kommer återställas till hur de såg ut innan, syn görs med representant före och efter att arbetena är färdigställda.