Protokoll Sommarmöte 2024

Västra Älvsala Samfällighetsförening / Tomtägareförening
Sommarmöte 2024-06-29

SOMMARMÖTE 2024 i Västra Älvsala Samfällighetsförening/
Tomtägareförening
Detta sommarmöte var ej beslutande utan enbart ett informationsmöte.
Plats: Vid sjöboden
Datum: Lördagen den 29 Juni
Tid:16.00

1. Mötet öppnas
• Mötet öppnades och ordförande Arne Eriksson hälsade alla välkomna, ca 40
personer närvarade vid mötet.

2. Vatten och avlopp
• Arbetena i vårt område är i princip färdiga. Slutbesiktning genomfördes den 27 juni.
Styrelsen inväntar på protokoll från denna.
• Styrelsen har genomför en syn av våra vägar och återställningen av byggvägarna i
juni. Frentab har åtgärdat våra synpunkter och vi kommer skicka in ett påskrivet
nöjdhetsintyg.
• Nu kan man beställa ut sumpen till LTA-pumpen och vattenmätarfästet. Vid
beställning ring kommunen på 08-570 470 00
• Gå gärna ihop med grannar för att jämföra offerter och samköra sprängningar och
anläggningsarbeten.

3. Vägar
• Hastighet 20 km gäller på området. Mycket dammigt på sommaren och lekande
barn och djur.
• Styrelsen håller på med arbete att få officiell sänkning som även går att se i gps.
Önskar beslut i kommunen om en lokal trafikföreskrift för vårt område. Detta har
dragit ut på tiden pga. Av saknat protokoll från årsmötet. Men kan skickas in till
nästa nämndsammanträde.
• Ny stig mellan Solrosvägen och Spireavägen (i Nya Älvsala TF). har anlagts i
samband med vatten-och avloppsutbyggnaden.
• Styrelsen uppmanar medlemmar att se över så de inte har fordon uppställda utanför
tomtgräns, samt att hålla diken och vägrenar röjda för framkomlighet för renhållning,
räddningstjänst osv.
• Arbete pågår med att ta in offert för arbete med vändplaner och mötesplatser
längs våra vägar. Dagens vändplaner är under normal standard och vi vill
förekomma krav från kommunen på åtgärder.

4. Ekonomi
• 6 st medlemmar har ej betalat fakturan. Har ni inte fått fakturan meddela
ekonomiansvarig Joakim Leche på ekonomi@vatf.se.
• Meddela gärna styrelsen om ni byter mailadresser eller telefonnummer.

5. Nya stadgar för tomtägarförening, brygg-,bastu- och vattengrupp
• Nya stadgar är under framtagande för tomtägarföreningen, vatten-, bryggan och
bastuföreningen. Förslag planeras att presenteras vid årsmötet 2025.
• Styrelsen kollar på hur vi kan hålla våra pumphus igång efter införandet av
kommunalt vatten. Bra att ha vid eventuella kriser. Ska driften av dessa flyttas till
samfällighetsföreningen?

6. Kartor
• Det finns nya fina kartor på lantmäteriet med tydliga tomtgränser. Vi lägger in
länk till kartor på hemsidan. Samt uppdaterar befintlig karta med nya gångstigar.

7. Städdag hösten 2024
• Höststädning kommer genomföras 12 oktober. Alla är varmt välkomna att delta
och styrelsen påminner om att detta är en trevlig social aktivitet samt att vi kan
vara stolta över att vara så många engagerade medlemmar.

8. Hopptorn, räddningsväg
• Var försiktiga när ni hoppar. Hoppa en i taget. Flera skador under 2022 dock ingen
2023. Vårdnadshavare ansvara för minderåriga.
• Räddningsväg med öppningsbar bom för ambulans och räddningstjänst finns på
näckrosvägen. 70m in från bommen.

9. Arbetsgrupper
• I föreningen har vi flera arbetsgrupper som jobbar med driften av vårat område
under året vid sidan av städdagen. Vill du engagera dig så kontskata styrelsen.

9.1 Brygggruppen
• Nästan alla platser är uthyrda.
• Båtar får inte ha bottenfärg med TBT, gäller båtar äldre än 96. Håll koll om ni
köper ny båt.
• Meddela om ni inte sjösätter båten i år. Så att platsen kan hyras ut till annan
medlem.
• Vi har problem med Gästplatsbokningen på hemsidan. För att boka gästplatsen
kan ni skicka ett mail till: hamnen@vatf.se

9.2 Sjöbod&snickerigruppen. Under bildande
• Ny grupp som bildats under året. Jan Netteryd och Henrik Löving är ansvariga.
• Planerar att bygga ett tak bakom sjöboden för förvaring av material och
utrustning samt en ramp för iläggning av kanoter.

9.3 Skog
• Stigarna ska röjas och märkas upp inför semestern. Planerad röjning 30/juni kl
10.00.
• Promenera eller jogga gärna många varv i sommar så att stigarna trampas upp
ordentligt.

9.4 Midsommargruppen
• Margareta är sammankallande. Tack för ett jättefint firande nere vid stranden i år. Det
kom många besökare som dansade runt stången.
• Stången kläddes av frivilliga på förmiddagen. firandet i år. Tyvärr revs den ned under
midsommarnatten.

10. KTÄ Presenterar sina aktiviteter.
• Kulturträff Älvsala genom Elisabeth Kock berättade om årets aktiviteter:
• Loppis genomförde under midsommarhelgen.
• I sommar kommer fler aktiviteter genomföras, bland annat Havspromenad, Salsakurs
med pubkväll vid sjöboden, trädgårdsvandring och ev. bio. Anslag kommer på
anslagstavlan och i Facebookgruppen KTÄ Kulturträff Älvsala

11. Övriga frågor
• Fundera på om vi ska skriva klockslag på inbjudningar som sätts upp på
anslagstavlan.
• Handpumpar, är i funktion men behöver motioneras. Pumpa gärna lite om ni
passerar. Önskemål från medlem att snygga till pumparna med ny färg.
• Pumphuset vid Konvaljstigen 1, har nyligen testats med vattenprov som Frentab
tog och det är tjänligt vatten.

12. Mötet avslutas
• Tack för visat intresse

Ordförande Arne Eriksson Sekreterare Daniel Groop