Väghållning

Föreningen underhåller vägarna vintertid. Snöröjningen upphandlas av en lokal entreprenör. De kräver att inga grenar hänger ut över vägen och att det måste vara trädfritt fem meter upp räknat från vägkant. I händelse av kraftigt snöfall kan det dröja innan samtliga vägar blir plogade.

Sandning av vägnätet är mycket kostsamt och sker endast vid undantagsfall. Sandlådor finns på området och kan nyttjas till vid behov, till vägarna. Inte för den egna tomten.

Dikestrummor till den egna tomten skötes, rensas och bytes vid fel av respektive tomtägare. Föreningen har bara ansvar för vägtrummorna. (Alltså de som går under vägen.)

Diken sköts av respektive tomtägare. De ska rensas så att vatten kan passera obehindrat. Sly och träd får absolut inte växa i diket eller på vägrenen. Buskar och nedhängande grenar som skymmer sikten måste tas bort fem meter från vägen och upp på tomten. Det blir ca två meter in, räknat från dikesbotten.

Gropar i vägen utanför den egna tomten fylls i av tomtägaren. Vid Ljungstigen och Konvaljstigen finns det fyllnadsgrus för potthålen.

Vägskötsel har styrelsen beslutat att ligga lite lågt med omfattande arbeten för närvarande. Vi vet inte hur det går med vatten- och avloppsfrågan. Om vi skulle få det måste alla vägar förmodligen grävas upp. Om du märker fel i trummor eller dylikt, kontakta vägmästaren så att denna kan ombesörja att arbetet blir gjort vid lämpligt tidpunkt.

Damm kan det bli på vägarna sommartid. Vi brukar då sprida Dustex (cellulosa och vatten) för att förhindra det. Det är rätt kostsamt, så regn är det bästa. Salt undviker vi för miljöns skull.

Skyltar av olika slag finns vid infarten till vårt område. På en del står det 20 km/tim. Det vore tacksamt om alla medlemmar följde hastighetsbegränsningen. Det gäller både gamla som nya medlemmar.

Avspärrningen vid Gamla Skolvägen gjordes på 1960/70-talen, då vi hade tung lastbilstrafik från plastfabriken som körde där. När Bullandövägen stod klar grävdes vägen upp - vilket GPS-tillverkarna inte vet ännu?!

Bullandövägen går över vår mark - de har dispens. Men oklart är vem som ska sköta diken och hålla undan träd och sly på vår tomt-/vägbit?

Parkering utmed våra vägar är ej tillåten. Har du många gäster får de parkera innanför bommen.