Välkommen till Västra Älvsala Tomtägareförening!

Föreningen bildades 1957 och omfattar idag 80 tomter, de flesta rymmer fritidsboende, ett femtontal är permanentbebodda.

Föreningen äger vägarna och allmänningarna i området i en fastighet som heter Västra Älvsala 5:1. Föreningen har också anläggningar för sommarvatten, båtbryggor, badplats mm.

Arbetet i föreningen sköts till stor del av ideella krafter, men för väghållning och skötsel av grönområden anlitar vi entreprenörer.

Som medlem betalar man medlems- och vägavgift. De som är anslutna till sommarvatten betalar vattenavgift, de som har båtplats betalar hamnavgift och de som är med i bastusektionen betalar bastuavgift.

Läs gärna mer om föreningen här på vår hemsida, inloggningsuppgifter ska du som befintlig medlem redan fått annars får ni gärna kontakta vår webbmästare Christian Nilsson, webben@vatf.se. På hemsidan kan du också boka gästbojen, som håller för fem ton.

Föreningsarbetet

Vi håller årsmöte under april. Där beslutas bland annat om årets verksamhetsplan och om avgifterna för väg, båtplats och vatten. Och vi har ett informerande sommarmöte i juli, vid boulebanan.

Alla blir kallade via mail, så det är viktigt att du meddelar dina kontaktuppgifter samt mailadress till styrelsen. Även räkningar och protokoll får du på mailen.

Styrelsen består av Ordförande, Sekreterare, Hamnkapten, Skattmästare, Vägmästare, Bastuansvarig, Vattenansvarig och Web-master. Våra kontaktuppgifter finns även på anslagstavlan vid brevlådorna.

Utöver den löpande driften är plan- och VA-frågorna mycket viktiga för föreningen (se nedan). Vi planerar att byta förvaltningsform från ideell tomtägareförening till samfällighetsförening – den form som är gängse nu för tiden – i samband med att kommunen upprättar en ny detaljplan om ett par år.

Städdagar

Vi har städdagar under vår och höst där vi röjer, fixar och donar på våra allmänningar, bryggor, vägar mm. Anslag om vad som ska göras finns på anslagstavlan och på hemsidan.

Det är väldigt trivsamt att vara med på städdagen och man lär känna många av sina grannar!

Vi brukar elda nere vid båthamnen i samband med våra städdagar. Kolla med styrelsen om det ska eldas, så kan du få lägga på ditt ris då. Det är inte tillåtet att lägga upp privata eldningshögar på våra allmänningar.

Spara på vattnet, risk för saltvatteninträngning!

Alla som bor här får sitt vatten ur berggrunden, oavsett om vi har egen brunn eller använder det gemensamma sommarvattnet. Använder du mycket vatten, så påverkar det alltså tillgången för alla andra.

Vi löper mycket stor risk att få in saltvatten i vårt grundvatten (se karta på hemsidan). Så innan vi får kommunalt vatten är det spara, spara, spara på vattnet som gäller. Samla regnvatten till växterna mm. Blir gräsmattan gul under torrperioden, så tar den sig snabbt när regnet kommer.

Som du förstår är det inte tillåtet att tvätta bilen, vattna gräsmattor eller tvätta berg mm med högtryckstvätt. Att fylla pooler eller badtunnor med grundvattnet är ändå mer förbjudet, det finns externa leverantörer för sådant, t.ex. Cija tank.

Kommunalt vatten och avlopp är på g tillsammans med ny detaljplan

Värmdö kommun kommer att dra fram vatten- och avloppsledningar, som alla är skyldiga att ansluta sig till. Väldigt osäkert när, kanske inom en femårsperiod. Priset ligger runt 250 000 kr/fastighet till tomtgränsen. Sedan ska vattnet dras in till huset. Eventuellt klarar inte ledningarna i fastigheten trycket och måste göras om, många har ju bara haft sommarvatten.

Samtidigt med utbyggnaden av VA ska området få en ny detaljplan som ska medge betydligt större byggnadsyta. Kommunens intention är annars att behålla områdets karaktär, att de stora tomterna ska behållas och inte styckas upp i ”frimärkstomter”.

Bredband

Vårt område har bredbandsfiber från Telia. 2016 var anslutningsavgiften drygt 20 000 kr.

Brevlådorna ska märkas med gatuadress

Det finns ett antal brevlådor uppsatta vid anslagstavlan. De är numrerade, men brevbäraren vet inte vem som har vilket nummer. Namn och gatuadress är det som gäller, precis som i stan, för att du ska få din post. Har du gamla ägarens namn på din låda får du naturligtvis ingen post. Prova att sätta en lapp med ”Ingen reklam” om du inte vill ha din låda fylld när du inte är här, eller sätt ett spännband runt lådan. Vill du ha en brevlåda och du inte ärvt tidigare husägares, kontakta vägmästaren som vet om det finns lediga lådor.

Vägarna, både föreningens och fastighetsägarens ansvar

Vi i föreningen har själva ansvar för våra vägar. Snöröjning och andra större arbeten upphandlas. Men det är också fastighetsägarens ansvar att fylla i potthålen utanför tomten. En grushög ligger vid Ljungstigen/Solrosvägen och en vid Konvalj/Vallmostigen. Regnar det inte under sommaren beställs dammbekämpning.

Föreningen har ansvar för vägtrummorna men de som ligger intill vars och ens fastighet sköts av tomtägaren. Många av de gamla rören är i betong och börjar falla ihop.

Dikes- och sly/träd rensning är också tomtägarens ansvar. Från dikesbotten och 2,5 meter in skall det inte finnas buskar eller sly. Det ska också vara fritt från grenar 4.5 meter upp, för att lastbilar och plogbilar inte ska hindras när snön tynger ner grenar under vintern.

Vinterpinnar sätts upp på höststäddagarna och tas in på våren.

20 km råder inom området och under sommarlovet sätts det upp fartdämpare, men det betyder inte att det blir fri fart när de är borta! Hastigheten gäller naturligtvis även mopeder, fyrhjulingar och snöskotrar!

Farten måste respekteras av både nya och gamla tomtägare, släkt och vänner samt hantverkare som far runt på området. Det finns mycket cyklande barn, diverse djur – både tama och vilda – och skruttiga åldringar på vägarna.

Parkering utmed våra vägar är INTE tillåten. Om du ska ha många gäster med bilar så kan de stå innanför bommen på parkeringen ovanför sjöallmänningen.

Sjöallmänningen och badet

När området planlades i slutet av 50-talet, så såg inte sjöallmänningen ut som den gör idag. Det hade gått kossor där nere så det var en öppen mark med gamla stenhögar efter röjning av åkrarna och några få ekar ut mot hopptornet. Men efter hand växte allmänningen igen med alar och sälg. Vi försöker nu återställa till hur det en gång såg ut.

Badviken var då en dyig vassvik som ingen badade i. Vi har lagt ner mycket krut på att ställa den iordning, med tonvis med badsand och vassbekämpning genom åren.

Höet på allmänningen slås under hösten av extern aktör.

Vi har även lagt ner en massa ideell tid och kraft för att fixa bryggorna, vi har byggt hopptorn, badbryggor och sjöbod.

Midsommar firar vi nere vid flaggstången vid badet.

Grönområden med löpar/vandringsslinga

Föreningens allmänningar, grönområdena, är en härlig tillgång för alla som bor här. Områdena sköts enligt en särskild grönområdesplan (se ”Grönområden” på hemsidan).

2017 skapades en löpar/vandringsslinga, ”Arnes slinga” på cirka fyra kilometer. Den går genom föreningens alla grönområden i väldigt omväxlande terräng. En karta över slingan finns under ”Kartor” på hemsidan.

Båtbryggorna

Vi har två båtbryggor – den långa ”roddbåtsbryggan” för mindre båtar och den kortare I-bryggan för större och mer djupgående.

Antalet platser är begränsat och storleken på båt bör inte överstiga 3x10 meter och 4 ton, hamnkaptenen avgör. Större båtar hänvisas till Bullandö marina. Just nu är båtplatserna slut, så det är kö. Läs mer om Hamnen på hemsidan. Där finns också Hamnförordningen och Båtplatsavtal.

Alla fastigheter har fått en nyckel till bommen, så se till att du får den av säljaren. Bommen ska alltid hållas låst. Både för att förhindra stölder och för att förhindra parkering av obehöriga (den som parkerar utan att ha bomnyckel riskerar att bli inlåst).

För några år sedan muddrade vi runt roddbåtsbryggan. Då gjorde vi en extra utdebitering. Det var då meningen att alla solidariskt skulle dela på den kostnaden, men några ville inte och avsade sig då rätten till båtplats. Så kolla gärna att de tidigare ägarna till den fastighet du köpt har betalat den extra debiteringen! Annars vet Hamnkaptenen hur mycket du ska betala, om du skulle vilja ha rätt till båtplats.

Vedeldad bastu vid Breviken

Den vedeldade bastun vid Breviken har levt ett försummat liv, men nu rustats upp av frivilliga krafter och blivit väldigt fin. Den drivs av en särskild bastusektion. Där kan du bli medlem om du betalar en inträdesavgift och en årlig avgift. (Tillgång till bastun ingår alltså inte automatiskt, även om det kan ha stått så i försäljningsannonsen.)

Hoppas du ska trivas!

Än en gång: Varmt välkommen till Västra Älvsala och vår förening, hoppas du och de dina ska trivas här! Har du frågor eller synpunkter, eller vill bidra med ideella insatser, så ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västra Älvsala Tomtägareförening

PS. De bestämmelser som återges i detta brev kan komma att ändras av stämmo- och styrelsebeslut. Uppdaterade bestämmelser publiceras på vår hemsida.

26 okt 2017