Allmänna bestämmelser

1. Varje tomtägare som erlagt erforderlig avgift äger rätt till båtplats i mån av plats. Med tomtägare jämställs medlem i dennes hushåll. Med avgift menas den som alla stamfastigheter har/skall erlagt i enlighet med styrelsebeslut år 1997 och ej att jämställas med den årliga båtplatsavgiften.

2. Tomtägare som ämnar införskaffa båt eller byta till mindre / större erhåller båtplats av hamnkapten. Byte av plats mellan båtägare skall godkännas av hamnkapten. Hamnkapten äger rätt att vid behov tilldela annan plats än vad som tidigare tilldelats

3. Uppsägning av båtplats skall ske skriftligen till hamnkapten med 3mån varsel

4. Båtplatsinnehavare får ej överlåta/upplåta bryggplatsen

5. I mån av tillgång, kan ytterligare båtplats temporärt tilldelas tomtägare

6. På föreningens årsmöte fastställs avgift för båtplats, samt baseras och debiteras enligt följande klassning

R-brygga

  • Bojplats
  • Liten bomplats (4m bom) Max 2,0m B och 5,0m L
  • Mellan bomplats (5m bom) Max 2,5m B och 5-6,5m L
  • Stor bomplats  (6m bom) Max 3,0m B och 6,5-7,5m

I-Brygga

  • Samma klass allihop. Dock max 3,5m B och 10.0m L

Försäkring

1. Ansvarsförsäkring skall finnas av varje båtinnehavare för respektive båt           .

Ordningsregler

Det åligger varje båtägare att iakttaga följande regler:

a) Båt skall ligga vid tilldelad bryggplats, ej utmed strand eller annan plats inom föreningens vattenområde.Undantag är jollar och kanoter som får dragas upp vid upptagningsplatsen.

b) Parkering avmotorfordon är ej tillåten vid sjön. Planen framför sjöboden är endast avsedd för i och urlastning. All parkering skall ske på avsedd plats innanför bommen.

c) Båt får ej sjösättas eller tas upp och vinterförvaras på badstranden

d) Vinterförvaring av båt vid föreningens bryggor eller tillika hamnområdet är EJ tillåtet.

e) OM särskilt tillstånd getts för att förvara båt över vintern i hamnområdet så skall båt vara sjösatt senast 15 maj. Om båt kvarligger efter detta datum äger föreningen rätt att flytta båtenpå båtägarens bekostnad och risk.

f)  Jollar och kanoter kan förvaras för hamnen avsedd plats men MÅSTE vara uppmärkta med namn.

g) Båt skall vara väl förtöjd med dimensionerade för- och aktertampar. Tamparna skall vara försedda med båtfjädrar och ligga sträckt. För de som ligger för boj skall dubbla aktertampar användas. Dessutom skall båt som ligger för bom ha minst 2st fendrar på varje sida. Se separat instruktion om förtöjningsanvisningar sid 3.

h) Båt får gärna vara tydligt märkt med ägarens namn.

i)  Tomtägare med gästandebåt skall meddela detta till hamnkapten

j)  Tomtägare som ämnar använda föreningens gästboj (längst ut på I-bryggan) till gäst måste få detta godkänt av hamnkapten. Max vikt 3 Ton.

k) Bommen till hamnområde får Ej lämnas olåst utan uppsikt. Obehöriga  motorfordon skall avvisas.

Förtöjningsanvisningar

Förtöjning vid Y-bom:
Förtöj endast mot Y -bommarnas förtöjningsöglor och ej i bryggan. Du skall ha minst två fendrar på varje båtsida mot Y-bommen. Förtöj båten så att den med sträckta linor (förtöjningsfjädrarna fortfarande i vila) ligger cirka 40 cm från bryggan och 15 cm mellan bom och båt samt vid oroliga lägen. Endast fasta hakar skall användas. Självsäkrande och vanliga karbinhakar är helt olämpliga vid permanent båtförtöjning, dessa är självutlösande vid vridning 25 cm.

Förtöjningmotakterboj vidbrygga:

Båtförtöjningen mot bojen skall sträckas upp så att flytbojen sjunker. Två linor mot bojen skall i V-tecken vara förtöjda mot båten. Kom ihåg att vid vattennivåskillnad måsteförtöjningen mot bojen sträckjusteras.