Västra Älvsala Tomtägareförening

Västra Älvsala Tomtägareförening har till ändamål att förvalta föreningens fastighet Västra Älvsala 5:1 med vägar, bryggor, allmän mark och ”sommarvatten” samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Föreningen är en ideell förening och kan i framtiden genom förrättning, ombildas till t.ex. vägsamfällighet. Detta skulle kunna ske i samband med att det dras ut kommunalt vatten och avlopp, kanske inom en tioårsperiod.

Medlemmar är ägarna till fastigheterna Västra Älvsala 4:2-4:41 samt 4:43-4:78 ( 4:42 har uppgått i 4:78). Grunderna för föreningens organisation och verksamhet framgår av föreningens stadgar.

I årsmötet som hålls i april, väljs en styrelse som består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, vägmästare, vattengruppschef samt hamnkapten. Vidare fastställer årsmötet avgifterna till föreningen, såsom medlemsavgift, hamnavgift, vägavgift samt vattenavgift (för de fastigheter som är anslutna till ”sommarvattnet”). Hamnavgiften varierar med båtstorleken.

I juli hålls ett sommarmöte som vanligen är av informativ karaktär, men kan om så begärs vara beslutande. Vilket då framgår av kallelsen.

Arbetsdagar (städdagar) genomförs vår och höst och för närvarande kan man välja vilken dag man vill vara med på. Städdagarnas tid anslås på anslagstavlan vid brevlådorna och här på hemsidan. Närvaro hela arbetsdagen (4 timmar) har medfört reducerad medlemsavgift.

Gemensamt midsommarfirande är en långvarig tradition som tyvärr tappat kontinuitet de senaste åren. Tydligt anslag om midsommarfirandet finns att finna på våra anslagstavlor. I övrigt är det upp till medlemmarna att ta initiativ till gemensamma festliga aktiviteter som t.ex. grillparty eller liknande.

Till vänster om bryggorna finns vår gemensamma boulebana.