Stadgar

Västra Älvsala Tomtägareförening

§1
Föreningens namn är Västra Älvsala Tomtägareförening. Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Älvsala, Värmdö.

§2
Västra Älvsala Tomtägareförening har till ändamål att tillvarata medlemmars gemensamma intressen, förvalta föreningens fastighet Älvsala Västra 5:1 i Värmdö kommun med gemensamma anläggningar såsom vägar, sommarvattensystem, bryggor, bodar och bastu.

Medel och andra tillgångar som är att hänföra till viss verksamhetsgren får inte användas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen. Medel som nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.

§3
För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§4
Medlem i föreningen är ägare till fastighet (delägarfastighet) inom detaljplaneområdet Västra Älvsala (byggnadsplan fastställd 16 april 1957).

§5
Avliden medlems rättsinnehavare inträder i den avlidnes ställe som medlem.

§6
För utträde ur föreningen fordras egenhändigt undertecknad anmälan.

§7
Medlem äger kvarstå i föreningen så länge som han äger fastighet inom föreningens område och erlägger medlemsavgift och övriga av föreningen beslutade uttaxeringar. Medlem, som under två år icke erlagt vederbörliga avgifter till föreningen, kan uteslutas vid föreningsmöte.

§8
Medlem, som utträder eller uteslutes, går därmed förlustig alla rättigheter gentemot föreningen.

§9
Föreningens möten är ordinarie möte och extra möte. Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra möte hålls då styrelsen eller revisorerna så finner påkallat eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar gjort framställan därom.

§10
Kallelse till årsmöte skall, tillsammans med den för mötet fastställda dagordningen, tillställas medlemmarna senast fjorton dagar före mötesdagen.

§11
På årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 3. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om arvoden för styrelsen.
 8. Framställningar från styrelsen.
 9. Stadgeenligt inkomna motioner.
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter.
 12. Val av två revisorer och suppleanter.
 13. Val av valnämnd
 14. Övriga ärenden, som mötet beslutar taga upp till behandling.

§12
Ärende, som medlem önskar får behandlat på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

§13
Vid föreningsmötet äger varje medlem (delägarfastighet) en röst. Medlems rösträtt kan även utövas av maka eller make eller annan myndig familjemedlem. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.

I beslut om avgifter för verksamhetsgrenar som endast vissa medlemmar nyttjar och finansierar, får rösträtt utövas endast av de medlemmar som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.

§14
Omröstning sker öppet, om mötet ej beslutar om val med slutna röstsedlar. Har vid öppen omröstning lika röstetal uppnåtts, äger mötesordförande utslagsröst. Vid val med slutna röstsedlar verkställes lottning, om lika röstetal föreligger.

§15
Föreningens angelägenheter handhas av en på ordinarie årsmöte vald styrelse. Dennas skall bestå av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden väljes för en tid av två år. Vid första årsmötet fastställs en alternering, så att förutom ordföranden, två ledamöter väljes varje år för en tid av två år. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.

Styrelsen konstituerar sig själv samt är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen äger ordförande utslagsröst. Dock icke vid sluten omröstning dör lotten avgör.

Styrelsen äger rätt att även utom sig utser erforderliga funktionärer.

§16
Vid årsmötet utses en valnämnd bestående av minst två personer. Valnämndens kandidatnomineringsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§17
Det åligger styrelsen att på bästa sätt handha föreningens och dess medlemmars angelägenheter. Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar samt utse två ledamöter som har att teckna föreningens firma, gemensamt eller var för sig. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årligen, före ordinarie årsmöte, skall styrelsen avgiva årsberättelse för närmast föregående verksamhetsår (räkenskapsår).

Styrelsen är gemensamt ansvarig för fattade beslut. Frånvarande styrelseledamot, eller sådan ledamot som omedelbart anmäler reservation, är befriad från ansvar.

Styrelsesammanträde hålls på kallelse av ordföranden eller om minst tre andra styrelseledamöter så begär. För att styrelsens beslut skall äga giltighet fordras att alla styrelseledamöterna blivit kallade och att minst tre är ense.

§18
De av föreningen valda revisorerna äger
att granska föreningens räkenskaper och föreningens förvaltning,
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen samt
att avge revisionsberättelse senast 1 april. Efter det styrelsen givits tillfälle att ta del av densamma, framlägges den på ordinarie årsmöte.

§19
Medlemsavgift samt övriga avgifter för verksamhetsåret beslutas på ordinarie årsmöte och skall inbetalas senast 1 juni. Efter beslut med minst dubbel majoritet kan extra uttaxering ske för särskilt ändamål.

§20
Beslut om ändringar eller tillägg till dessa stadgar eller om föreningens upplösning må fattas på två varandra följande möten, varav ett är årsmöte. För giltighet av sådant beslut erfordras minst 2/3 av de närvarande medlemmarnas avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna skall, för att kunna upptas till behandling, vara inlämnat till styrelsen minst en månad före mötet. Medlemmarna skall erhålla stadgeändringsförslaget i samband med kallelsen till mötet.

§21
Vid föreningens eventuella upplösning skall dess tillgångar, i enlighet med av årsmötet fattade beslut, disponeras för ändamål som må anses gagna föreningens syften.

§22
Dessa stadgar är antagna på årsmöte den 21/4 1969 och 15/4 1970. Reviderade stadgar antogs på extramöte 7/7 1984 samt årsmöte den 24/4 1985; på års- och extramöte (sommarmötet) 2002; på årsmöte och extra möte (sommarmöte) 2018.

//2018-08-28, jå