Frågor och svar om vatten och avlopp

Vi har försökt sammanställa information om vad  kommunalt vatten och avlopp innebär, vem som ansvarar för vad och vad man som fastighetsägare behöver tänka på.
Det är dock den enskilde fastighetsägaren och Värmdö kommun som är parter.
Västra Älvsala Samfällighetsförening är endast involverad rörande våra vägar och samfälld mark som påverkats under projekttiden och som ska återställas innan projektet avslutas.

LTA – Lätt TryckAvlopp

I områden som Västra Älvsala, med bergig och ojämn mark, där ett avloppssystem inte helt kan byggas med självfall, kan istället ett LTA-system (lätt tryckavlopp) byggas. (Även den engelska termen Low Pressure Sewer, LPS, används). Det är en sådan lösning Värmdö kommun har valt för vårt område.

Fastighetsägare inom ett sådant område behöver gräva ner en LTA-enhet (bestående av en pumpstation och kvarn), inne på den egna tomten och koppla samman den med VA-installationerna inom fastigheten samt med den förbindelsepunkt som finns, i vårt fall, vid vägen.

Avloppsvatten från LTA-systemet förs till en större pumpstation, för efterföljande transport till en reningsanläggning för avloppsvatten. LTA:n förblir kommunens egendom. Kommunen ansvarar för service vid behov.

• Kommunen tillhandahåller LTA-enheten (LPS2000E2 tillverkad av Svensk Kommunalteknik).

•Fastighetsägaren (eller av fastighetsägaren anlitad entreprenör) står för schakt och montage av den så kallade pumpsump där LTA:n ska installeras

• Fastighetsägaren ansvarar också för installation av överfyllningslarm (larmet monteras inomhus), samt rörledningar till och från LTA:n till anslutningspunkten vid vägen.

• Fastighetsägaren ansvarar även för installation av rörledningar till och från LTA:n till den egna fastigheten.

• Själva LTA-enheten och vattenmätaren monteras av kommunen. 

I en dom 26 september 2023 (Mål nummer M 11811-22), som berör 19-20 §§ lagen (2006:421) om allmänna vattentjänster (LAV), befäster Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), att förbindelsepunkten är grunden för den principiella ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och fastighetsägarna. Det innebär tyvärr att fastighetsägaren bär ansvaret för kostnader för de grävnings- och elarbeten som behövs för att installera en LTA-pump i ett lämpligt utrymme på fastigheten.

• LTA-enheten beställs hos Värmdö kommun efter det att fakturan från kommunen betalats.

 

Några saker att tänka på före installation:

• Har man egen brunn, som man vill fortsätta använda, kan man ha kvar separata rör och utkastare för den, för till exempel bevattning.

• Man får dock inte blanda vattnet från kommunen med eget vatten. Inte heller avlopp. Ledningssystemen ska vara helt separerade.

• För att installera LTA-stationen krävs att alla rör till fastigheten och från fastigheten (med självfall) liksom till och från förbindelsepunkten, är på frostfritt djup (1,2-1,4 meter), eller eluppvärmda.

• Med tanke på. hur terrängen ser ut i Västra Älvsala, med tunna jordlager ovanpå berg, kan installation på frostfritt djup kräva omfattande och kostsamma sprängningsarbeten. Där kan eluppvärmda rör vara ett alternativ.

• LTA:ns pump klarar att pumpa uppåt ett antal meter om den behöver placeras på en sådan plats där det inte är självfall från LTA:n till förbindelsepunkten.

Delar av ovan kan, om man så önskar, påbörjas innan slutbesiktning och drifttagning sker. Det är dock viktigt att komma ihåg att entreprenören Frentab besiktigat våra fastigheter inför de sprängningsarbeten som man utfört. Dessa ska sedan besiktigas på nytt inför projektets slutförande. Om en fastighetsägare låter utföra egna sprängningar innan slutbesiktning från Frentab, kan det bli mycket svårt att avgöra varifrån eventuella sprängningsskador härstammar.

Det är även viktigt att entreprenörer anlitade av enskilda fastighetsägare inte blockerar områdets vägar fram till slutbesiktning, vilken beräknas ske i slutet av juni 2024.

Det finns ett antal företag som erbjuder tjänster för att installera LTA, förlägga rör, med mera. Tänk på att kontrollera företagens rykte, garantier och kreditvärdighet. Det kan också var en idé att undersöka när grannarna planerar att installera LTA, för att nå samordningsfördelar och lägre priser.

I fastigheter som redan har vattenrör installerade, för egen brunn eller sommarvatten, är det bra att låta en fackutbildad kontrollera om dessa klarar det vattentryck som de kommunala vattenledningarna har (4-5 bar). Så att eventuella brister kan åtgärdas innan det kommunala vattnet kopplas på.

• En LTA-anläggning är cirka 260 cm hög och har en diameter på cirka 100 centimeter. Den behöver, som nämns ovan,  grävas ned i en så kallad pumpsump och isoleras. Själva LTA:n består av pumpstation och kvarn som kommer i två delar och som har en fraktvikt på cirka 70 respektive cirka 50 kilo.

• Locket till LTA-stationen man man inte köra bil på. Det ska sticka upp cirka tio centimeter i från marken och bör därför inte placeras i en infart. Däremot är de så kallade becktäckningarna (metallplattorna) till ventilerna vid anslutningspunkten körbara.

• Cirka 1,5 meter runt omkring LTA-enheten ska det vara fritt från föremål, så att kommunen kan utföra arbeten på LTA:n om det behövs.

• LTA:n strömförsörjning ansluts till din fastighet av behörig elektriker med fempolig kabel (tre för drift och två för larm). Den anslutningen och den för överfyllningslarmet behöver få plats i elcentralen.

• Vattenmätaren ska var värmeisolerad och tillgänglig för kommunen att inspektera.

• Vattenmätaren kan alternativt installeras i en så kallad vattenmätarbrunn, vilket kan vara en fördel om man avser att leda vatten till flera byggnader på fastigheten.En vattenmätarbrunn kostar i dag i storleksordningen 20 000 kronor exklusive installation.

• Alternativt kan man efter vattenmätaren installera en grenkoppling som möjliggör anslutning till annan byggnad.

 

Före drifttagning:

• När fakturan till kommunen är betald bokar kommunens driftenhet in en tid med fastighetsägaren för montering av LTA-enheten och vattenmätare, samt påsättning av vattnet.  Därefter startar VA-brukningsabonnemanget.

• Om fastighetens ledningsdragning inte är färdig inom sex månader efter att förbindelsepunkten är anvisad, kommer en årlig fast avgift (för närvarande 4 800 kronor) för ej ansluten fastighet att tas ut.

• Det är viktigt att ingen LTA i systemet tas i bruk innan klartecken givits från kommunen. Fastighetsägare som trots detta gör det, riskerar att få stå för de kostnader det kan orsaka.

• Om man vill ha både vatten och avlopp till andra byggnader på fastigheten än huvudbyggnaden, kan det leda till extra kostnader. De framgår av Värmdö kommuns VA-taxa. 

• Ålderspensionärer som inte har finansiella möjligheter att betala avgiften, som i  år ska vara 317 000 kronor per fastighet, och som inte har möjlighet att få banklån för det beloppet, kan ansöka om ett så kallat VA-lån till ålderspensionärer från Värmdö kommun. Så länge fastigheten inte byter ägare, behöver varken räntor eller amorteringar betalas. Lånet förfaller till betalning först när fastigheten byter ägare.

Mer information om detta lån finns på Vämdö kommun:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/avgifterkommunaltva.4.5108a8bb16e40e092a3ee328.html

Efter drifttagning:

• Från förbindelsepunkten vid vägen går två ledningar/rör. Dricksvattenledning och spillvattenledning. När LTA:n är i drift får dessa inte frysa. Om du har eluppvärmda ledningar/rör kan dessa dock frysa om du inte är ute på ditt ställe och LTA:n inte används. Det tar enligt leverantörerna cirka 30 minuter att tina dem.

• Fastighetsägaren är ansvarig för att skydda både LTA:n och servisledningar till anslutningspunkten (då LTA:n är i drift) från frysning. 

• Elförsörjningen till själva LTA-stationen får aldrig stängas av. Om man stänger av elförsörjningen finns risk för översvämning. Pumpen behöver också el för den ”motionskörning” som sker automatiskt.

• Kostnaden för att ha elförsörjningen till LTA:n och överfyllningslarm igång för en permanentboende beräknas till cirka 100 kr/år.

• Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. Om reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet, t.ex. tandtråd, tops, grus, tvättlappar, tamponger, bindor, kondomer, våtservetter och kattsand, får fastighetsägaren stå för kostnaderna. Se till att det finns en papperskorg i badrummet.

• Fettet i stekpannan, torka bort det med papper och släng i papperskorgen innan stekpannan diskas.

• Om det blir strömavbrott ska du undvika att spola i toaletten, diska, tvätta eller duscha. Det går bra att dricka vattnet, så länge du inte häller ut något i vasken. När strömavbrottet är över startar pumpen av sig själv igen och du kan använda vatten precis som vanligt.

• Om du ska lämna fastigheten under en längre tid, bör du spola rent vatten i en kran inomhus för att få så rent vatten i servisledningen som möjligt. Därmed minskar risken för att kvarvarande slam stelnar i ledningen.

• Därefter stänger du av inkommande vatten vid vattenmätaren.

• Det går också att beställa avstängning vid förbindelsepunkten av kommunen, till exempel om man inte har för avsikt att vara på sin fastighet vintertid. Kostnaden för detta är för närvarande cirka
1 800 kronor per gång.

Generell information om VA-projeketet:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/informationtillfastighetsagare.4.1a82111d16e6c321a36937a1.html

Länk till dokument som rör vår utbyggnad i PFO B4:

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/gallandedetaljplaner/pfob4vastraalvsala.4.5108a8bb16e40e092a3a924e.html

Styrelsen