trees in a forest

Trädfällning, vad gäller med nya detaljplanen.

Sedan december 2022 gäller den nya detaljplanen i vårt område. I och med detta så finns det en del att tänka på vid trädfällning både på föreningens mark och på våra tomter.
I samband med detaljplanearbetet har kommunen gjort en inmätning av särskilt skyddsvärda träd på tomtmark. I vårt planområde har 362 träd varav 173 grova träd och 189 efterföljare mäts in. Majoriteten av träd som har mäts in utgöras av ek och tall men även flera lindar och enstaka andra trädslag har noterats
I plankartan finns dessa träd markerade med beteckningen n2. För att fälla ett sådant träd krävs marklov från kommunen. Marklovet kommer endast beviljas om trädet utgör risk för skador på person eller egendom eller om trädet behöver fällas av naturvårdsskäl. Marklov får också ges för träd med stamdiameter mindre än 80cm(på höjden 1,3m ovan mark) om fällning krävs för uppförande av huvudbyggnad.

Läs mer: Planbeskrivning, Plankarta, trädinmätning.

På föreningens grönområden får vi fortsätta att sköta om våra skogar enligt
skogsvårdsplanen som togs fram tillsammans med skogsstyrelsen 2016. På våra allmänna marker gäller också en ändrad lovplikt (a2 i plankartan: Värdefulla träd ska bevaras.
Ädellövträd och tall med stamdiameter om 30 cm eller större samt asp med stamdiameter om 40 cm eller större, mätt 1,3 m ovan marknivå, får endast fällas om trädet utgör risk för skador på person eller egendom, om trädet behöver fällas av naturvårdsskäl, eller om trädet behöver fällas vid utbyggnad av allmänna underjordiska ledningar.), men marklov krävs inte så länge trädfällningen utförs i enlighet med av kommunen godkänd skogsvårdsplan.

Saxat från planbeskrivningen:

”Skyddsvärda träd på kvartersmark”

Utöver landskapsanalysen har en trädinmätning (WSP, 2020-04-30) på kvartersmark genomförts för
att identifiera gamla och grova träd samt efterföljare (ek och tall). Gamla grova träd är av särskilt betydelsefulla för den biologiska mångfalden. De utgör livsmiljöer för flera olika artgrupper såsom svampar, larver, mossar, insekter, fladdermöss och fåglar. Men även så kallade efterföljare har en
viktig betydelse för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt eftersom de säkerställa att det även i framtiden kommer att finnas gamla grova träd. Totalt har 362 träd varav 173 grova träd och
189 efterföljare mäts in. Majoriteten av träd som har mäts in utgöras av ek och tall men även flera lindar och enstaka andra trädslag har noterats. Träden på kvartersmarken utgör viktiga komponenter av de lokala spridningssambanden och knyter samman angränsande naturområden. Träden utgör
även viktiga kulturarv och landskapselement och erbjuder viktiga ekosystemtjänster som reglering av lokalklimat samt dagvatten.
En avvägning mellan trädens höga naturvärden och möjligheten för fastighetsägarna att utnyttja sin fastighet och byggrätt har gjorts, varför bestämmelsen på kvartersmark endast skyddar grova (träd med en stamdiameter på 50 cm eller större mätt 1,3 meter ovan marknivå) ädellövträd, tallar och aspar till skillnad från på naturmark där även något yngre träd skyddas. Gamla grova träd ska bevaras på kvartersmark och regleras med planbestämmelse n2. För dessa träd gäller utökad lovplikt

a5. Marklov får endast ges om trädet utgör risk för skador på person eller egendom eller trädet behöver fällas av naturvårdsskäl. Marklov för träd med stamdiameter mindre än 80 cm, mätt på 1,3 m ovan marknivå får även ges om fällning krävs för uppförandet av huvudbyggnad. Skäl för fällning av träd på grund av säkerhet eller naturvård bör remitteras till kommunekolog.”