Ordföranden har ordet

Först vill jag tacka alla som medverkade på höststädningen. Över 30 fastigheter och ca 45 personer. Imponerande trots att det var regn både före och efter.

Mycket eld och rök och slyröjning blev det. Samt trädfällning i hästhagar och fin röjning efter Fagerdalavägen så våra hagar är i fint skick.

Så roligt att våra nya medlemmar kommer och tillför både glädje och hårt arbete.


SAVE THE DATE!
Torsdagen den 30 Mars klockan 19.00
Årsmöte VÄTF

Plats: Värmdö Bygdegård
(separat kallelse kommer i enlighet med våra stadgar)

Vi hoppas så många som kan kommer och vi har bjudit in Värmdö kommun för att berätta om status på den pågående processen avseende vatten och avloppsutbyggnaden och svara på era frågor mm.
Så ta chansen!


DEWA:
Vår arbetsgrupp som stöttar styrelsen med att följa utvecklingen avseende detaljplan och vatten och avloppsutbyggnad har varit mycket aktiv.

Detaljplanen är överklagad detta är det svar vi fått från kommunen:

Överklagandet gäller buller och huvudmannaskap på Bullandövägen.

Domstolen kommer att bedöma dessa frågor noggrant. Skarpa frågor som möjligen kan leda till att planen upphävs.

Kan troligen ta 6-12 månader.

Vatten och avlopp
Vi har haft möte med kommunen som är bra. Vi har planerat ett möte till i år och hoppas att kunna få lite mer information på vårt årsmöte.

Värmdö kommuns tjänsteman redogjorde för status och fortsatt progress i V/A-utbyggnaden på senaste mötet.

 • PFO B8 Bullandö är klar och slut besiktigad.
 • PFO B1 Östra Älvsala är klar och ska slutbesiktigas den 20 Oktober.
 • Bullandö skrev till Länsstyrelsen om att få V/A-utbyggnaden prioriterad i deras område då det var stora problem för fastighetsägarna med tillgång av färskvatten.
  Detta ledde till en dom från Länsstyrelsen att kommunen hade fram till sommaren 2022 att färdigställa kommunalt V/A i området. Kommunen fick då sätta till extra resurser och forcera arbetet för att uppnå det.
  B1 kom då med i det arbetet då huvudledningen som är dragen i Brevikssundet från Strömma kommer upp på land i B1. Ett pumphus för hela anläggningen är byggt på paltsen, två utgående huvudledningar startar från pumphuset för att före alla PFO:er med vatten.
 • PFO B4 Västra Älvsala kommer att anslutas på den huvudledningen som går utmed Klubbvägen-Älvsalavägen, alltså inte den huvudledning som kommer att gå utmed Bullandövägen.
 • Den något dystra prognosen på takten i V/A-utbyggnaden är att
  – De gula områdena på VA-Kartan byggs klart i Mars 2023
  – De röda områdena bygg därefter med en byggtid på ca: 1,5 år.
  – Den beräknade byggstarten för vårt område Q1-Q2 2025.

Dessa tider är givetvis preliminära och kan komma att ändras eller omprioriteras.

EL:
Vissa medlemmar har pumphus för vatten kopplade till sin fastighet. Vattengruppen läser av faktisk förbrukning 2 gånger om året och avdrag görs sedan på er årsfaktura med faktisk förbrukning. Så schablonersättningen har utgått.

Sommarvatten:
Sommarvattnet stängs snart av så tänk på att tömma era vattensystem och titta efter eventuella läckor.  Om ni hör någon pump stå och gå hela tiden så ta gärna kontakt med styrelsen. (sliter pump och kostar el)

Strand:

Vi har under hösten färdigställt ny räddningsväg till strand och övriga ytor.

Beställning av skyltar är på gång.

Vägen ligger på Näckrosvägen åt höger vid bom nedanför Näckrosvägen 8.

Den nya bommen är låst med ”brandkårslås” ett speciellt lås som alla ambulanser och brandbilar har nyckel till. Observera att all parkering framför bom är totalförbjuden och att inga medlemmar eller andra får nyttja denna väg utan styrelsens godkännande.

Vägrenar:
Det är varje medlems skyldighet att hålla efter remsa ca 2 meter från vägkant. Denna yta tillhör föreningen men skall skötas av medlem.

Sly skall rensas grenar som hänger ut ca 4,5 meter över mark tas bort. Detta för att ej orsaka skador på lastbilar från kommun odyl (De skickar kostnaden till föreningen), tillse att diken fyller sin funktion

samt att förbättra sikten så att det ej sker olyckor.

Jakt
Den 1 November tillträder vårt nya jaktlag .

Vägar och snöröjning
Som vanligt är det Ninnie Klingvall som sköter dessa men i år har hon också hjälp av Per Flyborg.

Tänk också på hastigheten som är 20 km/timme på våra vägar.

Nya medlemmar:
Då det sker en del försäljningar så tips gärna de nya medlemmarna om att de kontaktar styrelsen så de får information och styrelsen får kontaktuppgifter.

Tänk också på att Bomnyckeln följer fastighet och inte ägare. De är begränsade i antal och skall följa med fastighet vid försäljning

Som vanligt når ni styrelsen på:
info@vatf.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen